Socijalna skrb

Pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.73/97) samac ili obitelj imaju pravo na: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, pomoć za uzdržavanje, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratnu pomoć, doplatak za pomoć i njegu u kući, osobnu invalidninu, osposobljavanje za samostalan život i rad, skrb izvan vlastite obitelji i druge pomoći. Zahtjev za pomoć podnosi se podružnom uredu centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini osnovice koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u postotku od osnovice i iznosi za: samca i dijete od 7 do 15 godina 100% osnovice, dijete od 7 do 15 godina 90 % osnovice, odraslu osobu u obitelji i dijete do 7 godina 80% osnovice. Visina pomoći povećava se od 25% do 50% za radno nesposobnu osobu (stariji od 65 godina, dijete do navršene 15. godine života, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima).

Doplatak za pomoć i njegu može se odobriti osobi: kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi, ako prihod po članu obitelji ne prijelazi iznos 200% osnovice ili ako prihod samca ne prelazi 250% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.

Iznimno, osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ima pravo na doplatak za pomoć i njegu iako je prihod po članu obitelji ili prihod samca veći od utvrđenih dohodovnih cenzusa. Osoba kojoj je osiguran stalni ili tjedni smještaj ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu. Korisniku kojem je odobren doplatak za pomoć i njegu iznimno se može osigurati i pomoć i njega u kući za zadovoljavanje pojedine potrebe koju mu ne mogu pružiti članovi obitelji.

Pravo na osobnu invalidninu ima osoba s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili osoba s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, a čije je oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine života, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Pravo na doplatak za djecu

Na temelju zakona o doplatku za djecu (NN br. 77/99 i 145/99) pravo na doplatak za djecu stječe korisnik (roditelj ili skrbnik) za djecu do 15. godine života i duže ako se nalaze na redovitom školovanju ili studiju ili za djecu nesposobnu za samostalan život i rad za sve vrijeme trajanja nesposobnosti, pod uvjetom da mu ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno ne prelazi niži ili viši dohodovni cenzus i da živi u zajedničkom kućanstvu s djetetom. Pod ukupnim dohotkom člana kućanstva podrazumijevaju se sva primanja, izuzev onih primanja koja se ne smatraju dohotkom prema propisima o porezu na dohodak, umanjena za iznos poreza i prireza. Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se županijskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, Trg Stjepana Radića 1, tel. 6111-111, odnosno županijskom uredu nadležnom za poslove zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Print Friendly, PDF & Email