JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za uključenje korisnika u projekt Jedni za druge Zaželi – SF.3.4.11.01.0474

Krajnjim korisnicima uključenim u projekt pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Ciljne skupine koje će biti uključene u projekt su:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom

Krajnjim korisnicima uključenim u projekt pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. U sklopu ovog projekta biti će uključeno najmanje 60 krajnjih korisnika kroz razdoblje od 34 mjeseca.

Za uključivanje u projekt zainteresirani moraju ispunjavati uvjete predviđene za pripadnike ciljnih skupina ovog Poziva:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
 • čiji mjesečni prihodi
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 2. Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda koje sadržavaju najmanje podatke o prihodima u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN. br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) odnosno novčanim sredstvima ostvarenim po osnovi rada, mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza;
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva;
 4. U slučaju da ne živi u samačkom kućanstvu potvrdu Porezne uprave drugih članova kućanstva pod 2.;
 5. Izjavu da ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent;
 6. Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave pod 5.

Odrasle osobe s invaliditetom:

Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ Odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva i
 4. Izjavu da ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj
 5. Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave pod 4.

Javni poziv za iskazivanje interesa objavljen je na službenim web stranicama Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Prijave na Javni poziv podnose se osobno na adresi Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, prepručenom poštom ili putem e-maila zazeli@hupt.hr.

Obrazac prijave na Javni poziv moguće je preuzeti u prostoru Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara   ili na web stranicama Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara .

Kandidati za uključivanje u projekt koji su dostavili cjelokupnu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete predviđene Uputama za Prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima te je za njih ishođena Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ispunjavanju propisanih uvjeta biti će uključeni u projekt ili će se voditi na Rezervnoj listi.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz Javni poziv kontaktirajte na

E-mail: zazeli@hupt.hr

Mobitel: 091 52 29 558

Javni poziv za iskaz interesa

Javni natječaj Zaželi – prijavnica

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara HUPT .
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr