Kategorija: Vijesti

Podijeli

Objavljeno: 9 ožujka, 2021Kategorija: Vijesti

Podijeli

Srodne objave

Europska komisija predstavila je 3. ožujka 2021. Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030.

Strategija je nastavak na prethodnu, dio provedbe Europskog stupa socijalnih prava, ključnog za zapošljavanje i socijalne politike u EU te se njome podupire provedba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

Nova Strategija fokusira se na tri glavne teme:

  • prava u EU: na temelju pilot-projekta u osam zemalja, Europska komisija će do kraja 2023. g. predložiti uvođenje europske iskaznice za osobe s invaliditetom što omogućuje priznavanje invalidskog statusa u cijeloj EU, također, Komisija će blisko surađivati s državama članicama kako bi se omogućilo sudjelovanje osoba s
    invaliditetom na izborima u 2023. g.
  • samostalan život i autonomija: Komisija će izraditi smjernice i pokrenuti inicijativu za poboljšavanje socijalnih usluga za osobe s invaliditetom
  • nediskriminacija i jednake mogućnosti: cilj je Strategije osigurati jednake mogućnosti i dostupnost pravosuđa, obrazovanja, kulture, sporta turizma i jamčiti jednak pristup za zdravstvene usluge i zapošljavanje

Valja još istaknuti da Europska komisija želi 2022. g. pokrenuti europski resursni centar “AccessibleEU” (“PristupačanEU”) za bazu znanja s informacijama i primjerima dobre prakse u području pristupačnosti u različitim sektorima.

Također, Komisija će uspostaviti platformu za osobe s invaliditetom (okupiti nacionalna tijela za provedbu, organizacije za osobe s invaliditetom te službe Komisije) u cilju provedbe Strategije i poboljšanja suradnje i komunikacije. Osobe s invaliditetom sudjelovat će u dijalogu i provedbi nove Strategije, a Komisija će integrirati pitanja invaliditeta u sve glavne inicijative i politike EU-a.

Tekst Europske strategije za prava osoba s invaliditetom 2021.-2030. dostupan je ovdje:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes