O HUPT-u

huptHUPT je samostalna, neprofitna, nevladina, interesna i humanitarna udruga paraplegičara i tetraplegičara i njihovih bliskih srodnika te osoba koje su profesionalno i moralno ujedinjene istim ciljevima i zadacima.

HUPT potiče i pruža pomoć svojim članovima i njihovim obiteljima radi poboljšanja kvalitete života i društvene brige, skrbi i zaštite interesa paraplegičara i tetraplegičara te potiče samosvijest i društvenu, gospodarsku, kulturnu i ostalu afirmaciju osoba s invaliditetom.

HUPT promiče potrebe i prava osoba s paraplegijom i tetraplegijom na cijelom području Republike Hrvatske.

HUPT je u svom jedanaestgodišnjem djelovanju dostigao prepoznatljivost kako među samim osobama s paraplegijom i tetraplegijom, tako i kod državnih i lokalnih institucija i stručnjaka. Sudjelovali smo u izradi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. te nove Nacionalne strategije 2007. do 2013. godine, Pravilnika o uvjetu i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, Zakona o gradnji i Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

HUPT je u punopravnom članstvu Koalicije udruga u zdravstvu, Međunarodne organizacije osoba s fizičkim invaliditetom (FIMITIC) i Sonnenberg Hrvatska, a među 16 je suosnivača Europske federacije spinalno ozlijeđenih (ESCIF).

HUPT je izdao „Da, Ti to možeš” – knjigu za osobe s paraplegijom i tetraplegijom i za mnoge profesionalce, brošuru o HUPT-u s nizom korisnih informacija za osobe s ozljedom kralježnice i širu javnost te dva video priručnika: Korištenje programa HAL 2000 i Dragon Naturally Speaking u svakodnevnom životu osobe s tetraplegijom i Osnovni transferi iz i u kolica za osobe sa spinalnom ozljedom. Pokrenut je projekt izdavanja Glasila HUPT-a. Potičemo kreativno izražavanje naših članova (knjige, izložbe i sl.). U suradnji s Hrvatskim andragoškim društvom provodimo projekte iz cijeloživotnog obrazovanja, ljudskih prava i psihološku pripremu tima osoba koje provode projekt peer counsellinga.

Sedmero članova pohađaju tečaj ECDL-a. Jedan član je suradnjom s CARNet-om i Sveučilištem Britanske Kolumbije završio E-learning akademiju za program course design.

Web stranice HUPT-a su za 2004. uvrštene su u okviru natječaja „VIDI WEB TOP 100” u kategoriji Sport i zdravlje među prvih deset. U dva navrata HUPT-ovi članovi imali su i zapažene prezentacije na CARNet-ovim međunarodnim konferencijama o internetizaciji (CARNet Users Conference). HUPT je surađivao u realizaciji inicijalnog postavljanja web stranica HUPT-a s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNet) od kojih su tada bila i donirana sredstva. Za jedan drugi projekt (slikarska radionica) su sredstva bila donirana od Svjetske banke.

Osam godina za redom HUPT organizira Radni vikend – skup koji se svake godine organizira u drugoj sredini radi senzibiliziranja javnosti za potrebe osoba s paraplegijom i tetraplegijom, a samih osoba o njihovim pravima. Taj način doprinosi razvoju svijesti o pojavi invalidnosti u svakodnevnom životu.

Osmu godinu surađujemo sa SOIH-om na projektu Neovisnog življenja gdje smo uključeni u direktnu organizaciju. Sudjelujemo u gotovo svim edukacijama o neovisnom življenju u organizaciji SOIH-a i vlastitoj na radnim vikendima. Sudjelovali smo na svim Simpozijima SOIH-a o standardnim pravilima, na HEKUP-ima, okruglim stolovima o socijalnom modelu invalidnosti i itd.

Naši članovi sudjelovali su kao edukatori i kao korisnici u provedbi pripreme za projekt osobnog asistenta. Predstavnici ogranaka također su prošli edukaciju za korisnike osobnih asistenata, osobne asistente i općenito o neovisnom življenju. Sudjelovali smo u povjerenstvu MOBMS-a prilikom izrade nacrta zakona za osobnu asistenciju.

Projekte su nam do sada financirali: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada i socijalne skrbi) i Grad Zagreb.

HUPT je u suradnji sa Hrvatskim politološkim društvom i Hrvatskim andragoškim društvom organizator brojnih radionica za svoje članstvo o ljudskim pravima. Organizirane su psihološke radionice/edukacija članova koji provode peer counselling. U Tjednu osoba s paraplegijom i tetraplegijom provodi se edukacijsko preventivna akcija za senzibiliziranje javnosti i osnaživanja samih osoba s paraplegijom i tetraplegijom i svih drugih osoba s invaliditetom. Također svake godine ostvarimo barem nekoliko aktivnosti edukacije djece i mladih o osobama s invaliditetom (suradnja s vrtićima i školama). Posebnu suradnju imamo sa Zdravstvenim veleučilištem. Studenti radne terapije obavljaju vježbe u HUPT-u, a vrlo često i svoju redovnu praksu.

Print Friendly, PDF & Email