Pravo na profesionalnu rehabilitaciju

 • Zakon o mirovinskom osiguranju (čl. 44-čl.56) navodi skupine osiguranika koji prema njegovim odredbama imaju pravo na profesionalnu rehabilitaciju.
 • Profesionalnu rehabilitaciju provode centri za profesionalnu rehabilitaciju.
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može biti naručitelj usluge profesionalne rehabilitacije.
 • Detaljnije uređeno propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Invalidska mirovina i privremena invalidska mirovina

 • Pravo na invalidsku mirovinu ima osiguranik na temelju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti ako je isti nastao zbog bolesti ili ozljede izvan rada prije navršenih 65 godina života i ako mu navršeni staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka.

Obiteljska mirovina

 • Članovi obitelji umrlog osiguranika imaju pravo na obiteljsku mirovinu:
  • ako je osiguranik navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili
  • ako je osiguranik ispunjavao uvjete dužine mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili
  • ako je osiguranik bio korisnik starosne mirovine. prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine ili
  • ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.
 • Ako je smrt osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranika.

Naknada zbog tjelesnog oštećenja

 • Pravo na naknadu stječe osiguranik kod kojega tjelesno oštećenje od najmanje 30% nastane kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
 • Visina naknade ovisi o postotku tjelesnog oštećenja u odgovarajućem postotku od osnovice.
 • Od 1. siječnja 2023. osnovica za određivanje novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja koje je nastalo zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 248,72 EUR / 1873,98 kn.

Naknada putnih troškova

 • Invalid rada kojemu je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju ima pravo na naknadu putnih troškova kada ga Zavod uputi u drugo mjesto radi profesionalne rehabilitacije.
 • Obuhvaćeni su troškovi prijevoza, prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.
 • Naknade izuzete od ovrhe.