Besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje

 • sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kod osiguranih osoba s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osoba kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi

Pravo na ortopedska i druga pomagala

Osigurana osoba Zavoda u okviru prava na pomagala (sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima) ima pravo na:

 • proteze za ruke, proteze za noge, ortoze, ortoproteze i elektroničke uređaje, ortopedske cipele, pomagala za kretanje, antidekubitalna pomagala, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje, materijal za hemodijalizu i peritonejsku dijalizu kod kuće, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala, pomagala za govor i druga pomagala,
 • popravak pomagala,
 • rezervne dijelove za pomagala,
 • potrošni materijal za pomagala.

Pravo na zdravstvenu njegu u kući

Izabrani liječnik obiteljske (opće) medicine može propisati provođenje zdravstvene njege u kući na temelju utvrđenih sljedećih stanja:

 • nepokretnosti ili teške pokretnosti
 • kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani liječnik istodobno provodi liječenje u kući te da indicira i potrebu provođenja zdravstvene njege
 • prolaznih ili trajnih zdravstvenih stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje
 • nakon operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane te skrb za stome
 • kod osigurane osobe u terminalnoj fazi bolesti.

Pravo na provođenje medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije u kući

Cilj bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom je poboljšanje zdravstvenog stanja kod određenih bolesti i dijagnoza prema HZZO-ovom Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda, a temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući.

Izabrani liječnik obiteljske (opće) medicine može propisati provođenje fizikalne terapije u kući na temelju nalaza i mišljenja doktora specijalista odgovarajuće specijalnosti za pojedine dijagnoze.

Pravo na sanitetski prijevoz

Pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite ostvaruje osoba koja je:

 • nepokretna ili teško pokretna
 • kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.

Pravo na sanitetski prijevoz ostvaruje se na osnovi naloga za sanitetski prijevoz koji izdaje izabrani liječnik.